Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě Motomach3.cz

Všeobecná ustanovení

1. Níže psané obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.motomach3.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 

Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. 

2. Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

3. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

4. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

Ochrana osobních údajů kupujícího

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.motomach.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze on sám, popř. přesně určení a zaškolení pracovníci prodávajícího. 

3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu. 

4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem v platném znění. 

5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“. 

6. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze jemu samému, přesně určeným pracovníkům prodávajícího, popř. dalším lidem ze zákona uvedených (např. pracovníci finančního úřadu apod.). 

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1. Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.motomach.cz, jsou závazné.

2.Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je doručen e-mail s výpisem z objednávky. 

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 

4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. 

5. Ceny za dopravu, příp. další poplatky kupující neplatí při dosažení objednávky nad 1000,- CZK.  

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. 

7. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů). 

8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. 

9. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně vypovědět kupní smlouvu / zrušit objednávku. 

Zaslání zboží

Dodací lhůta

1. Zboží Vám doručíme do 7 pracovních dní pokud je na skladě. V opačném případě zboží doručíme do 20 pracovních dní. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnost, že zboží momentálně není skladem, budete informováni e-mailem nebo telefonicky.

Způsob dopravy a možnosti platby

1. Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. 

2. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání a vyhrazujeme si právo přidat další vícenáklady za dopravu a balné.

Převzetí zboží

1. Zboží lze dle volby v objednávkovém formuláři převzít osobně na adrese prodejny Motomach3.

2. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 

3. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží, pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (vrácení zboží)

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s Občanským zákoníkem právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, prokazatelně nepoužité.

2. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Toto oznámení musí být provedeno písemně.

3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

4. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

5. Spotřebitel bere na vědomí, že dle Občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo, apod), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

6. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.

7. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, převodem na bankovní účet spotřebitele nebo v hotovosti na adrese provozovny. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.

9. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.

10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování dle Občanského zákoníku.

4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla kupujícím uhrazena.

Záruční podmínky a reklamace

1. Délka odpovědnosti za vady se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. 

2. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje se na 60 dní. 

3. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem v ČR.

Mimosoudní řešení spotřebitelskýchj sporů ADR a ODR

ADR (Alternative Dispute Resolution): Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Jde o systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný než klasické vypořádání sporu soudní cestou. Pokud se obrátí spotřebitel za účelem reklamace na provozovatelem ale ten ji zamítnete jako bezdůvodnou, má spotřebitel možnost se pomocí online formuláře či klasickou cestou obrátit na příslušného arbitra (pro e-commerce jde o Českou obchodní inspekci). Ten po vyjádření spotřebitele navrhne řešení sporu.

Jaké jsou podmínky?

1. Vždy musí nejprve vzniknout spor. Spotřebitel musí nejdříve kontaktovat přímo e-shop. Pokud se s ním nedohodne, může podat návrh na ČOI prostřednictvím ADR.

2. Spotřebitel se musí na ČOI obrátit nejpozději do jednoho roku od doby, kdy se nedohodl s provozovatelem na řešení sporu.

3. Spotřebitel je fyzická osoba. Pro B2B subjekty ADR ani ODR neplatí.

4. Řízení nebere ani jedné ze stran možnost obrátit se kdykoli na soud.

5. Spotřebitel může kdykoli požádat o ukončení řízení.

6. Zjevně bezdůvodné či šikanózní návrhy může ČOI rovnou odmítnout.

7. Vygenerované potvrzení o podání návrhu online musí spotřebitel do 10 dnů doručit poštou nebo zaslat e-mailem s elektronickým podpisem či datovou schránkou na ČOI.

ODR (Online Dispute Resolution): Online řešení spotřebitelských sporů

K řešení sporů s internetovými prodejci mohou spotřebitelé od 15. února 2016 využívat elektronickou platformu ODR. Jde o rozhraní, kde se odehraje celé řešení sporu, a to včetně vyjádření spotřebitele, či sdělení závěru arbitra. Fyzicky tedy spor v případně e-commerce skončí u orgánu přiděleného dle ADR, tedy opět u ČOI.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy sadon.moto@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení a směrnice (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.   

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.motomach3.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

0 produktů k porovnání PorovnáváníZobrazit porovnávání